นโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงงานไหมโตมิโอคะ

สำหรับขัอมูลส่วนบุคคลที่พิมพ์ลงในเว็บไซต์นี้ ทางจังหวัดกุนมะจะควบคุมและเก็บรักษาขัอมูลส่วนบุคคลตามมาตรการการเก็บรักษาขัอมูลส่วนบุคคลของจังหวัดกุนมะ ขัอมูลส่วนบุคคลหมายถึง ที่อยู่, ชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล ฯลฯ ซึ่งเป็นขัอมูลที่สามารถชี้เฉพาะตัวบุคคลได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงขัอมูลใดๆ ที่สามารถชี้เฉพาะตัวบุคคลได้โดยนำมารวบรวมกับข้อมูลอื่นๆ ด้วย

เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขัอมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยจังหวัดกุนมะในเว็บไซต์นี้ จะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ใช้ในการเสนอข้อมูลเป็นหลัก และเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการนิยามจุดประสงค์ของการเก็บรวบรวม และเฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อบรรลุจุดประสงค์เท่านั้น

ข้อจำกัดในการใช้ขัอมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้ขัอมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บจากผู้ใช้ เฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อบรรลุจุดประสงค์เท่านั้น เราจะไม่ใช้ขัอมูลส่วนบุคคลในทางอื่นนอกเหนือจุดประสงค์ โดยไม่ได้รับอนุญาตของเจ้าของอย่างเด็ดขาด

* ยกเว้นในกรณีที่ระเบียบการเก็บรักษาขัอมูลส่วนบุคคลมีกำหนดไว้ (กรณีตามกฎหมาย, กรณีมีจุดประสงค์เพื่อรักษาความเป็นระเบียบและความปลอดภัยของสาธารณชน ฯลฯ)

การควบคุมดูแลขัอมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่พิมพ์ลงบนเว็บไซต์นี้ ผูดูแลเว็บไซต์จะวางนโยบายควบคุมและป้องกันอย่างเข้มงวด, เพื่อไม่ให้มีการรั่วไหล, การนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือการปลอมแปลงต่างๆ

เกี่ยวกับการใช้ Google Analytics

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Google Analytics เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์การใช้งานเว็บไซต์ Google Analytics จะใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Analytics ได้ที่เว็บไซต์ของ Google Analytics จังหวัดกุนมะจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน Google Analytics